fbpx

Regulamin Sprzedaży

DEFINICJE
REGULAMIN – niniejszy Regulamin
SPRZEDAWCA – beauty marine z siedzibą w Gdyni 81-404 przy ul. Świętojańskiej 139/31, NIP 588-130-42-27 REGON 368691163, która działając we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Voucherów
KUPUJĄCY – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Sklepu
SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.beautymarine.pl/voucher
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Vouchera ze Sprzedawcą
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie wartości Vouchera oraz sposobu dostawy i płatności
VOUCHER – Voucher zawierający unikatowy numer seryjny z określoną wartością wyrażoną w polskich złotych(1) lub z określoną usługą/zabiegiem(2) uprawniający do skorzystania z usług beauty marine z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 139 zgodnie z obowiązującym cennikiem.
POSIADACZ VOUCHERA – Kupujący lub osoba, która przedstawia Voucher w celu jego realizacji.
USŁUGI – usługi oferowane przez Sprzedawcę w beauty marine zgodnie z ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.beautymarine.pl
UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, którą reguluje ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Voucherów w sklepie internetowym beauty marine z siedzibą w Gdyni 81-404, ul. Świętojańska 139/31.
2. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie internetowej beauty marine pod adresem www.beautymarine.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie oraz w recepcji gabinetu beauty marine celem zapewnienia możliwości zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
3. Kupujący dokonujący zakupu Vouchera w Sklepie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPU VOUCHERÓW
1. W celu dokonania Zamówienia i zakupu Vouchera przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu i aktywne konto e-mail.
2. Zakup Vouchera nie wymaga dokonania rejestracji w Sklepie lub założenia w nim konta.
3. Dokonanie zakupu Vouchera przez Kupującego w Sklepie związane jest z prawidłowym wypełnieniem Formularza Zamówienia, poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, adresu e-mail, wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw technicznych oraz braku dostępności Sklepu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
5. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatność internetowa za pomocą systemu płatności TPay
b. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w recepcji beauty marine
6. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Vouchera:
a. wydruk elektronicznego Vouchera
b. odbiór osobisty w recepcji beauty marine
7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia jeżeli:
a. zamówienie złożono na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówień
b. zamówienie złożono z naruszeniem niniejszego Regulaminu
8. Po dokonaniu zapłaty Kupujący otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany podczas składania Zamówienia.

VOUCHER I USŁUGI
1. Voucher jest wydawany w formie elektronicznej, jeśli został zakupiony przez internet, bądź w formie eleganckiego vouchera papierowego, jeśli został zakupiony w siedzibie beauty marine.
2. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Po upływie wskazanego terminu i niewykorzystania w całości lub w części, wartość Vouchera zostaje utracona.
3. Voucher w zależności od wyboru Kupującego opiewa na daną kwotę w PLN(1) lub na wybraną usługę/zabieg(2).
4. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wartości wybranych Usług.
5. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych Usług.
6. Jeżeli Voucher ma niższą wartość niż cena Usługi, to istnieje możliwość dopłaty do Vouchera w recepcji beauty marine przed skorzystaniem z Usługi.
7. Voucher na daną kwotę(1) uprawnia do skorzystania z dowolnie wybranych Usług z oferty beauty marine. Voucher na wybrany zabieg(2) uprawnia do skorzystania wyłącznie z tej Usługi. Istnieje możliwość dokupienia do Vouchera kolejnych zabiegów/usług w recepcji beauty marine.  
8. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
9. W celu uzgodnienia terminu realizacji Usługi prosimy o uprzedni kontakt pod nr tel.667 111 668
10. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umówioną Usługę będzie Voucher.
11. Voucher należy okazać w recepcji beauty marine przed skorzystaniem z Usługi.
12. W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi w ramach Vouchera .drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Voucher zostaje uznany za zrealizowany z uwagi na okoliczność gwarancyjnego charakteru rezerwacji terminu usługi.
13. Przy płatności za pomocą systemu TPay za zakup Vouchera, rezerwacji na Usługę w ramach Vouchera można dokonać dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.
14. Ceny Usług podane w Sklepie są cenami brutto – zawierającymi niezbędny podatek VAT.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Usług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny zamówionych Usług złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży tj. od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu
2. Odstąpienie dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: salon@beautymarine.pl
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Kupującego adres e-mail z informacją o zablokowaniu kwoty na Voucherze.
4. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówiony Voucher.
5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Vouchera z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Kupujący powinien odesłać Voucher na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Kupujący odeśle Voucher przed upływem terminu 14 dni.
8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Vouchera.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy.

REKLAMACJA
1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji dotyczących Voucherów.
2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu wady w Voucherze.
3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w recepcji beauty marine bądź drogą mailową na adres salon@beautymarine.pl
4. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), oraz dokładny opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
6. Jeżeli Kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji https://uokik.gov.pl lub przez platformę internetową ODR. Zgodnie z dyspozycją art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
2. Administratorem Pani/Pana (Kupującego) danych osobowych jest Sprzedawca (beauty marine z siedzibą w Gdyni 81-404 przy ul. Świętojańskiej 139/31, NIP 588-130-42-27, REGON 368691163).
3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych Kupującego będą pracownicy Sprzedającego w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
6. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.
7. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Kupującego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem – Sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: salon@beautymarine.pl lub telefonicznie na numer telefonu 667 111 668